ЗА НАС

GEO POLYMORPHIC CLOUD

Кои сме ние

Сдружение Геополиморфик Клауд е неправителствена организация, която развива дейността си в посока повишаване на информираността на българското общество, държавни институции, организации с обществена полза, научни институции и частния сектор по отношение на геоинформационните технологии – географски информационни системи и дистанционни изследвания и тяхната приложимост в различни сфери на практиката.

GEO Polymorphic Cloud, Copernicus Relays Center, Bulgaria

От 1-ви февруари 2018 г. Геополиморфик Клауд е официално избран от Европейската комисия (DG GROWTH) за Copernicus Relays Center в България.

Мрежата на Copernicus Relays съществува от 2017 г. и е изградена от центрове, които са местни професионални организации. Те изпълняват координиращи и популяризиращи дейности към Коперник на локално ниво, с което се цели разкриване на възможностите и ползите от програмата за гражданите и бизнеса. От друга страна от изключително значение е и обратната връзка – какви са нуждите на гражданите и бизнеса, което е и двигателят за развитието на програма Коперник. Организациите, ангажирани в мрежата Copernicus Relays, са над 75 в целия свят.

Като членове на мрежата Copernicus Relays, ние в GEO Polymorphic Cloud извършваме следните дейности:

ПРОГРАМА КОПЕРНИК

ПРОГРАМА КОПЕРНИК

Коперник е водеща програма на Европейския съюз. Тя е инструмент за мониторинг на атмосферата, хидросферата и земната повърхност с цел подобряване на живота на гражданите и тяхната сигурност.

Прочети повече

Коперник използва данни за наблюдение на Земята от различни източници – спътникови и наземни, за да доставя данни, продукти и услуги, чрез онлайн платформи с напълно свободен и безплатен достъп за всички граждани и организации по света.

Скрий съдържанието

ИСТОРИЯ

През месец май 2018 г. се навършват 20 години от манифеста в Бавено, който полага началото на една от двете космически програми на ЕС – Коперник. Заедно с програмата на ЕС за глобално позициониране и навигация Галилео, те са двата основни елемента в космическата индустрия на Европа. Нека думата космически не подвежда. Коперник не гледа далеч в Космоса, а в това което се случва на Земята. Започнал през 1998 г. под името Глобална система за сигурност на околната среда (ГМОСС), с цел да осигури необходимите данни и информация за справяне с нарастващите екологични проблеми в отговор на задълженията поети от ЕС в протокола от Киото, днес две десетилетия по-късно програма Коперник е много повече от това.

КОМПОНЕНТИ

Програма Коперник се състои от три компонента:

Този компонент гарантира устойчиво наблюдение от Космоса за областите на услугите.

Този компонент дава информация в следните области: мониторинг на атмосферата, мониторинг на морската среда, мониторинг на земната повърхност, мониторинг на изменението на климата, управление на извънредни ситуации и сигурност.

Този компонент, гарантира координиран достъп до наблюдения посредством инсталации, намиращи се на борда на летателни апарати, плавателни съдове и наземни инсталации за областите на услугите.

Космически компонент

Космическият компонент се изразява в специални мисии и данни от допринасящи мисии и включва:

 • осигуряване на космически наблюдения;
 • дейности в отговор на потребностите на ползвателите;
 • защита на спътниците срещу риск от сблъсък;
 • безопасно извеждане в експлоатация на спътниците в края на жизнения им цикъл.

Космическите наблюдения се осъществяват основно от мисиите Сентинел по програма Коперник. Спътниците в тези мисии са разделени на шест семейства, като във всяко едно от които има повече от един спътник. Всяко семейство спътници се характеризира със строго специфични технически характеристики и приложение.

Not completed

Not completed

Not completed

Not completed

Not completed

Not completed

Повече за космическия компонент на програма Коперник може да научите тук.

КОМПОНЕНТ ТЕМАТИЧНИ УСЛУГИ

Компонентът, свързан с предоставянето на услуги, включва шест основни тематични направления.

Услугата за мониторинг на атмосферата предоставя информация за качеството на въздуха на европейско равнище и за химичния състав на атмосферата в световен мащаб. По-специално чрез нея се предоставя информация за системите за мониторинг на качеството на въздуха, управлявани в местен и национален мащаб, и се допринася за мониторинга на климатичните променливи, зависещи от химичния състав на атмосферата, включително, когато е възможно, взаимодействието с горското покритие.

Повече за услугата за мониторинг на атмосферата може да научите тук.

Услугата за мониторинг на морската среда предоставя информация за състоянието и динамиката от физическа гледна точка на океанските и морските екосистеми на равнището на световния океан и на европейските регионални морски области, в подкрепа на морската безопасност, принос към мониторинга на отпадъчните потоци, на морската среда, крайбрежните и полярните региони и на морските ресурси, както и метеорологичните прогнози и мониторинга на климата.

Повече за услугата за мониторинг на морската среда може да научите тук.

Услугата за мониторинг на земната повърхност предоставя информация за земеползването и земната покривка, криосферата, изменението на климата и биогеофизичните променливи, включително тяхната динамика, в подкрепа на мониторинга на околната среда на световно и местно равнище по отношение на биологичното разнообразие, почвата, вътрешните водни басейни и крайбрежните води, горите и растителността и природните ресурси, както и в подкрепа на общото изпълнение на политиките в областта на околната среда, селското стопанство, развитието, енергетиката, градоустройството, инфраструктурата и транспорта.

Повече за услугата за мониторинг на земната повърхност може да научите тук.

Услугата в областта на изменението на климата предоставя информация, насочена към увеличаване на базата от знания в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците. Тя допринася по-специално за предоставянето на данни за съществени климатични променливи, анализи и прогнози за климата, както и показатели за климата във времеви и пространствен аспект, които са от значение за стратегиите за адаптиране и смекчаване на последиците в различните сектори и области от обществен интерес в рамките на Европейския съюз.

Повече за услугата в областта на изменението на климата може да научите тук.

Услугата за управление на извънредни ситуации предоставя информация, необходима за предприемане на ответни действия при извънредни ситуации във връзка с различни бедствия, включително метеорологични рискове, геофизични рискове, умишлено или случайно предизвикани от човека бедствия и други хуманитарни бедствия, както и за дейности по предотвратяване, изграждане на готовност, реакция и възстановителни дейности.

Повече за услугата за управление на извънредни ситуации може да научите тук.

Услугата за сигурност предоставя информация в подкрепа на действията във връзка с предизвикателствата пред Европа в областта на гражданската сигурност, като по този начин повишава капацитета за предотвратяване на кризи, готовност и реакция, по-специално с оглед на граничното и морското наблюдение, но също така оказва подкрепа за външната дейност на Съюза, без да се засягат споразуменията за сътрудничество, които могат да бъдат сключени между Комисията и различни органи в областта на общата външна политика и политика на сигурност, по-специално Сателитния център на Европейския съюз.

Повече за услугата за сигурност може да научите тук.

IN SITU КОМПОНЕНТ

In situ компонентът на програма „Коперник“ осигурява достъп до in situ данни, които са насочени преди всичко към услугите по Коперник.

Той включва следните дейности:

Източник: https://insitu.copernicus.eu

 • предоставяне на in situ данни за оперативните услуги, включително in situ данни на трети страни на международно ниво въз основа на съществуващия капацитет;

  Прочети повече

 • координиране и хармонизиране на събирането и предоставянето на in situ данни;
 • оказване на техническа помощ на Комисията относно изискванията спрямо данните от in situ наблюдения за нуждите на услугите;
 • сътрудничество с in situ оператори с цел насърчаване на последователността в развойните дейности, свързани с in situ наблюдателната инфраструктура и мрежи;
 • установяване на пропуските в наблюденията in situ, които не могат да бъдат преодолени чрез съществуващата инфраструктура и мрежи, включително в глобален мащаб, като същевременно се зачита принципът на субсидиарност.

  Скрий съдържанието

Повече за in situ компонента на програма Коперник може да научите тук.